Nu online: de monitor

De Ivonne van de Ven stichting wil verhalen van naasten en nabestaanden benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen. Op deze manier verzamelen we informatie over wat suïcide met naasten en nabestaanden doet.

Er worden vragen gesteld over de worsteling van de suïcidale persoon, over de zorg die hij of zij ontvangt of ontving van hulpverleners en van direct betrokkenen. Naasten en nabestaanden delen hun ideeën over wat goed gaat of ging en hoe het beter zou kunnen.

De versies voor nabestaanden en naasten zijn nu online, de versie voor mensen die zelf suicidaal zijn of dat zijn geweest volgt. Ook zullen dan snel de eerste verhalen gepubliceerd worden.

Rechts in het menu kunt u onder het kopje Monitor starten met een van de twee monitors.

 

Wij zijn op zoek naar bestuursleden

Nieuwe leden:

 • Staan achter de missie, visie en doelen van de Ivonne van de Ven Stichting
 • Zijn direct persoonlijk betrokken bij suïcidaal gedrag doordat zij nabestaande zijn, naaste of op een andere manier persoonlijk betrokken
 • Kijken op een genuanceerde, onafhankelijke manier naar suïcidepreventie

Zij hebben bij voorkeur:

 • Enig zicht op de aanpak van suïcidepreventie in Nederland (uit ervaring of door studie of beroep)
 • Enige bestuurlijke ervaring

Wilt u een bijdrage leveren? neem dan contact op via bestuur@ivonnevandevenstichting.nl

Prijs voor bijzondere verdiensten voor Jan Mokkenstorm

Arnhem, 18 januari 2016

In de week van BLUE MONDAY gaat de Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten naar Jan Mokkenstorm.

De Ivonne van de Ven Stichting reikt periodiek een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten en nabestaanden. Met de prijs wil onze stichting de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden bevorderen en stimuleren. Zo zijn sinds 1998 acht prijswinnaars gelauwerd om hun verdiensten. Acht prijswinnaars die Nederland veiliger hebben gemaakt.
Voor de tweede maal in haar bestaan is het tijd om een prijs voor bijzondere verdiensten toe te kennen. Deze speciale prijs is een waardering voor een buitencategorie prestatie.
Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting kent de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van suïcidepreventie toe aan Jan Mokkenstorm.

Jan Mokkenstorm heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwer binnen de GGZ op het gebied van suïcidepreventie. Hij heeft als één van de fouding fathers van 113Online concreet uitwerking gegeven aan zijn visie. Samen met anderen bouwt hij met 113Online aan een originele en vernieuwende inzet van e-mental health ten behoeve van suïcidale mensen. 113Online voorziet in een behoefte om nieuwe oplossingen te zoeken voor het schrijnend en hardnekkige probleem van suïcidaliteit.
Ook bij de introductie in Nederland van het Amerikaanse concept ‘ Zero suïcide’ neemt Jan Mokkenstorm een voortrekkers rol op zich.
In het bredere maatschappelijke debat over suïcidaliteit en suïcidepreventie manifesteert hij zich als visionair en missionaris. Hij heeft zich persoonlijk sterk verbonden met het streven naar betere preventie. Hij weet mensen op allerlei niveaus enthousiast te  maken om een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie; van de vrijwilligers van 113Online tot de Minister. De manier waarop hij dat doet is ontwapend en onderstreept op vanzelfsprekende wijze nut, noodzaak en haalbaarheid van betere suïcidepreventie.
Hij zet zich er onvermoeibaar voor in om suïcidepreventie breed in de maatschappij te agenderen. Hij biedt perspectief waar eerdere patstellingen suïcidaliteit als een uitzichtloos en onoplosbaar probleem leken te definiëren.
Jan Mokkenstorm speelt met zijn aanwezigheid in de media (TV, radio, kranten en in documentaires) zeer alert in op ontwikkelingen, ook in de actualiteit (zoals rondom het overlijden van Joost Zwagerman).

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Bestuurlijke Themamiddag ‘Samen een vuist maken redt levens’ in de Raadszaal van de gemeente Beverwijk op 26 januari om 14:00 uur.

motivatie:

Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting, in vergadering bijeen op 26 november 2015, kent de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van suïcidepreventie toe aan Jan Mokkenstorm.
Het bestuur heeft dit besluit genomen op basis van criteria als originaliteit, pionier-schap, aansluiting bij de praktijk en maatschappelijk effect gerelateerd aan de doelstellingen van de Ivonne van de Ven Stichting.

Naar ons oordeel neemt Jan Mokkenstorm een bijzondere plaats in binnen de groep voortrekkers op het gebied van suïcidepreventie in Nederland. Daarom is deze uitreiking voor bijzondere verdiensten gepast.

Jan Mokkenstorm heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwer binnen de GGZ op het gebied van suïcidepreventie. Hij heeft als één van de fouding fathers van 113Online concreet uitwerking gegeven aan zijn visie. Samen met anderen bouwt hij met 113Online aan een originele en vernieuwende inzet van e-mental health ten behoeve van suïcidale mensen. 113Online voorziet in een behoefte om nieuwe oplossingen te zoeken voor het schrijnend en hardnekkige probleem van suïcidaliteit.

Ook bij de introductie in Nederland van het Amerikaanse concept ‘ Zero suïcide’ neemt Jan Mokkenstorm een voortrekkers rol op zich.

In het bredere maatschappelijke debat over suïcidaliteit en suïcidepreventie manifesteert hij zich als visionair en missionaris. Hij heeft zich persoonlijk sterk verbonden met het streven naar betere preventie. Hij weet mensen op allerlei niveaus enthousiast te  maken om een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie; van de vrijwilligers van 113Online tot de Minister. De manier waarop hij dat doet is ontwapend en onderstreept op vanzelfsprekende wijze nut, noodzaak en haalbaarheid van betere suïcidepreventie.

Hij zet zich er onvermoeibaar voor in om suïcidepreventie breed in de maatschappij te agenderen. Hij biedt perspectief waar eerdere patstellingen suïcidaliteit als een uitzichtloos en onoplosbaar probleem leken te definiëren.
Jan Mokkenstorm speelt met zijn aanwezigheid in de media (TV, radio, kranten en in documentaires) zeer alert in op ontwikkelingen, ook in de actualiteit (zoals rondom het overlijden van Joost Zwagerman).

Typerend voor de bijdrage van Jan Mokkenstorm is dat hij zich integraal, toekomstgericht en met een hoge ambitie aan suïcidepreventie heeft verbonden. Zijn visie omvat meerdere decennia.

Bij 113Online uit zich dat in het steeds verder uitbouwen van de dienstverlening met naast de directe online hulp ook training en scholing en bovendien coördinatie van het programma suïcidepreventie van VWS. Er ontspruiten steeds nieuwe ideeën en ambities aan de geest van Jan Mokkenstorm die hij dan ook zo snel mogelijk in praktijk probeert te brengen.

Ook levert Jan Mokkenstorm een belangrijke bijdrage aan de discussie binnen zijn beroepsgroep en in de wetenschap in Nederland en internationaal.

Om al deze redenen is het ons een genoegen om de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten uit te reiken aan Jan Mokkenstorm.

Winnaar Ivonne van de Ven Prijs 2015

Op 10 september, Wereld suïcidepreventie dag, is de winnaar van de Ivonne van de Ven Prijs bekend gemaakt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten of nabestaanden.

De winnaar Ivonne van de Venprijs 2015 is: SuNa project – Marion Ferber, GGD Den Haag

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting heeft de Ivonne van de Ven prijs 2015 toegekend aan Marion Ferber van het SuNa project. SuNa staat voor: Suïcide(poging) Nazorg aan Haagse jongeren en gaat uit van de GGD Den Haag, met als projectleider Marion Ferber. Dit project blijkt een effectief vangnet voor jongeren van 12-25 jaar die na een suïcidepoging of ernstig zelfbeschadigend gedrag op de Spoedeisende Eerste Hulp terecht komen. Zij raken na hun poging veelal volledig uit beeld bij de SEH. Op eigen kracht de weg naar reguliere hulpverlening vinden is voor hen veelal te moeilijk vanwege gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte en cultuurgebonden factoren. Jongeren vallen zo tussen de wal en het schip. Enkele steekwoorden uit het juryrapport: pionier-schap, grote persoonlijke inzet van de projectleider, buiten de perken en verbindend met de GGZ, bereikt (allochtone) jongeren als moeilijke doelgroep. SuNa biedt een outreachende en cultuur sensitieve benadering en neemt de jongeren zo nodig bij de hand richting reguliere zorg. Naast individuele begeleiding van jongeren geeft SuNa voorlichting op scholen en adviseert onderwijzend personeel en hulpverleners. De jury heeft grote waardering voor het werk van Marion Ferber en hoopt dat het toekennen van de prijs er tevens toe zal bijdragen dat dit project navolging krijgt in Nederland.
zie ook de site van SuNa

Eervolle vermeldingen werden toegekend aan:

• Prorail – Angela van der Veer

De afgelopen jaren is er in Nederland een toename van het aantal suïcides van meer dan 30%. Tegen die opwaartse beweging in is het aantal suïcides op het spoor de afgelopen vier jaar met 10% gedaald. Dit succes is mede te danken aan het Programma Suïcidepreventie van ProRail. Onder de bezielende leiding van Angela van der Veer werkt Pro Rail samen met verschillende partners. Deze brede aanpak is een voorbeeld voor elke organisatie die suïcidepreventie vorm wil geven.

• Suïcidepoli Venray – Cloë Bollen (Vincent van Gogh)

In 2013 hebben ketenpartners in Noord-Limburg afspraken gemaakt ter bevordering van de preventie van suïcide en pogingen tot suïcide in de regio. Daartoe hebben zij een poli ingericht die patiënten na een suïcidepoging adequate nazorg biedt. Het bestaan van deze poli is een erkenning van het feit dat suïcidaliteit qua diagnostiek en behandeling specifieke zorg verdient die tevens vlot toegankelijk is.

Bijzonder is dat alle mensen met suïcidaal gedrag uit de regio bij deze poli terecht kunnen en daar snelle en specialistische hulp krijgen.

Jury

Cornelis van Houwelingen (voorzitter) is psychiater bij GGZ Eindhoven. Hij is de vorige prijswinnaar van de Ivonne van de Ven prijs.

Damiaan Denys hoogleraar psychiatrie aan het AMC-UvA. Als psychiater is hij gespecialiseerd in het bestrijden van overdreven angstgevoelens, als filosoof weet hij dat angst hoort bij het bestaan.

Leonie Kusenuh werkt bij het RINO als SRH Strenghtstrainer en Hersteldocent. Daarnaast is zij actief voor haar Stichting Voor/Door/Met. Leonie heeft 10 jaar geleden een ernstige suïcidepoging overleeft.

Marieke de Groot is senior onderzoeker bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit en werkzaam bij de Crisisdienst van GGZ Drenthe.

Annemiek Huisman is post doc onderzoeker bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit. Zij is bestuurslid van de Ivonne van de Ven Stichting

Uitreiking Ivonne van de Ven Prijs op symposium World Suicide Prevention Day

Op 10 september, Wereld suïcidepreventie dag, wordt de winnaar van de Ivonne van de Ven Prijs bekend gemaakt. De jury heeft uit 15 inzendingen gekozen. Onze stichting is verheugd over de hoge kwaliteit van de inzendingen. Naast de prijswinnaar zijn er ook twee eervolle vermeldingen. Ook die worden op 10 september bekend.

De uitreiking van de prijs is tijdens het symposium World Suicide Prevention Day van de Parnassia academie in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De uitreiking wordt gedaan door Annemiek Huisman, lid van het bestuur van de Ivonne van de Stichting. De vorige winnaar, Cornelis van Houwelingen, zal een toelichting geven namens de jury op de uitslag.

Voor meer informatie over het symposium zie: www.parnassia-academie.nl/bedrijfsscholing/congressen-en-symposia/world-suicide-prevention-day)

De Ivonne van de Ven Stichting looft deze prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten en nabestaanden. Met de prijs wil onze stichting de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden bevorderen en stimuleren. De prijs wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt

Uitnodiging tot deelname aan onderzoek naar invloed van een suïcidepoging op naastbetrokkenen

OPROEP VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK NAAR:

 

DE INVLOED VAN EEN SUICIDEPOGING (ZONDER DODELIJKE AFLOOP) OP NAASTBETROKKENEN

Waarom dit onderzoek

Cijfers wijzen uit dat het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland de laatste jaren toeneemt.

GGZ Friesland doet onderzoek naar de gevolgen van een suïcidepoging (zonder dodelijke afloop) op familieleden en naastbetrokkenen.

We doen dit onderzoek omdat er nog te weinig bekend is over deze gevolgen. Daarnaast willen we onderzoeken of we familieleden en naastbetrokkenen beter kunnen ondersteunen na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Door de gevolgen en hulpbehoefte in kaart te brengen kunnen we bepalen of nieuw aanbod, specifiek gericht op deze groep mensen, ontwikkeld moet worden.

Inclusiecriteria

De deelnemer is een volwassen familielid of anderszins naastbetrokkene van een suïcidepoger. De poging vond plaats tussen juni 2014 en april 2016. De poging had geen dodelijke afloop.

Deelname

Van deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd eenmalig een vragenlijst in te vullen. De verkregen gegevens verwerken wij anoniem.

Ik wil u vragen om mee te doen aan dit onderzoek. Wanneer u ervoor kiest deel te nemen en de vragenlijst in te vullen, wordt u vrijblijvend de mogelijkheid geboden om eenmalig een gesprek te hebben met ondergetekende. In dit gesprek zullen we stilstaan bij mogelijk te verwachten reacties na een gebeurtenis zoals u die heeft meegemaakt en bij uw eigen ervaringen. Ook besteden we, indien u dat wenst, aandacht aan de manieren waarop een dierbare tot een suïcidepoging gekomen kan zijn. Indien u na dit gesprek verdere hulp wilt hebben, wordt verwijzing hiervoor met u in gang gezet.

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het onderzoek, of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met ondergetekende via email:

ilse.de.groot@ggzfriesland.nl

Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, neem ik telefonisch contact met u op.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse de Groot

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog

 

Promotie Derek de Beurs op pitsstoptraining

Op 25 maart promoveerde Derek de Beurs aan de VU in Amsterdam op zijn onderzoek naar de pitsstoptraining. De Ivonne van de Ven Stichting feliciteert Derek de Beurs van harte met zijn promotie tot doctor in de psychologie (http://goo.gl/74DXUs). De pitsstoptraining is een training waarin de inzichten uit de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek van 2012 worden geïmplementeerd (http://goo.gl/niEBCf).

De Ivonne van de Venstichting juicht het toe dat professionals in de GGz hun deskundigheid op het gebied van suïcidepreventie verhogen. Dat is hard nodig. Dagelijks horen wij verhalen van mensen met suïcidaal gedrag en hun naasten over hoe zij in de kou blijven staan. Het verbeteren van suïcidepreventie blijft dus urgent en de Ivonne van de Venstichting is blij met de inspanningen van Derek. Wij roepen de wetenschap, de hulpverlening en de politiek op om door te gaan met het onderzoek naar en de verbetering van suïcidepreventie.

Er is meer dan een miljoen nodig voor suïcidepreventie

In reactie op o.a. NOS bericht d.d. 29-01-2015: ‘Miljoen voor onderzoek naar zelfmoorden

De Ivonne van de Ven Stichting is blij met de op 29 januari 2015 bekend gemaakte politieke keuze van Kees van der Staaij om overheidsgeld vrij te willen maken om onderzoek te doen naar suïcide en ter verbetering van suïcidepreventie.  Ook de steun vanuit de Tweede kamer is een goed signaal. Een miljoen is een mooi begin, maar naar onze inzichten niet genoeg. 


Een miljoen is een mooi begin, maar niet genoeg. Een investering van 10 miljoen is op zijn plaats. Het stijgend aantal suïcides vraagt NU om een stevig, langlopend onderzoeksprogramma. 


Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie 2015-2020
De Ivonne van de Ven Stichting werkt momenteel aan een ‘Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie in Nederland 2015-2020’. Onderzoek dient er op gericht te zijn de praktijk te ondersteunen zodat professionals en direct betrokkenen beter weten hoe ze kunnen handelen.

Het Onderzoeksprogramma wordt op dit moment nog verrijkt op basis van gesprekken met onderzoekers uit het veld. Zo gauw het programma definitief is publiceren wij het op onze website.

De uitgangspunten van dit onderzoeksprogramma zijn:

 • Een multidisciplinaire aanpak waarbij psychologie, neuro biologie en psychiatrie in samenhang een bijdrage leveren.
 • Een integrale aanpak gericht op de domeinen uit de Landelijke Agenda suïcidepreventie van de Minister van VWS (dat zijn: gezondheidszorg, media, onderwijs, verkeer/middelen, sociaaleconomisch domein)
 • Een langlopende opzet waarbij in een periode van vijf jaar en voortbouwend op de kennis die er al is, systematisch gebouwd wordt aan onze kennis over suïcidaliteit en preventie.
 • Onderzoek naar waarom iemand zich suïcideert, wat we kunnen doen om te helpen in elk van de domeinen en naar hoe we het in de praktijk aan kunnen pakken.

In het Voorstel onderzoeksprogramma zijn thema’s benoemd waarop onderzoek zich kan richten om tot betere suïcidepreventie te komen. Het is aan onderzoekers om in samenspraak met hun opdrachtgever concrete onderzoeksplannen uit te werken op elk van de thema’s.

Raming: €10 miljoen nodig
De Ivonne van de Ven Stichting heeft en globale raming opgesteld van het budget dat nodig is om het voorgestelde integrale en meerjarige onderzoeksprogramma te realiseren. Een budget van €10 miljoen voor 5 jaar biedt een reëel perspectief om met onderzoek bij te kunnen dragen aan betere preventie.

Als we dit bedrag vergelijken met het onderzoeksbudget dat beschikbaar is in het kader van verkeersveiligheid gaat het om een zeer bescheiden investering. Voor verkeersveiligheid is namelijk een jaarlijks ongeveer een dergelijk onderzoeksbudget beschikbaar.

Wij gaan ervan uit dat het leeuwendeel van het door ons voorgestelde budget voor onderzoek naar suïcidepreventie onder de begroting van de Minister van VWS valt. Daarnaast verwachten wij dat ook de Ministers waar de andere domeinen onder vallen een bijdrage leveren. Dat zijn de Ministers van Onderwijs, van IenM en van Economische zaken.

Alvast het onderzoeksprogramma opvragen?
Geïnteresseerden kunnen het Voorstel onderzoeksprogramma van de Ivonne van de Ven Stichting in zijn huidige vorm downloaden als PDF. Klik op: Onderzoeksprogramma250215.

Suïcide: Een ramp die om actie vraagt

De Ivonne van de Ven Stichting doet een dringend appèl op de overheid, professionals – iedereen die mensen met een doodswens tegen (kunnen) komen – om suïcidepreventie hoog op de agenda te zetten. De meer dan 1850 jaarlijkse dodelijke slachtoffers en de ongeveer 90.000 suïcidepogingen in Nederland verdienen de hoogste prioriteit.

De cijfers die het CBS maandag 8 december 2014 heeft gepubliceerd, laten zien dat het aantal suïcides het afgelopen jaar wederom schrikbarend is gestegen. Het aantal zelfdodingen steeg voor het zesde achtereenvolgende jaar. Kille cijfers waar hartverscheurende pijn en verdriet achter schuil gaan.

Deze suïcideramp maakt een snelle en doortastende interventie noodzakelijk en urgent. Hoe eerder in elk individueel geval de neergaande spiraal doorbroken wordt, hoe groter de kans dat het tij gekeerd kan worden. En we weten dat dit kan!

In Nederland lopen echter de noodzakelijke verbeteringen hiertoe, op allerlei terreinen (beleid, samenwerking, professionele deskundigheid), al jaren achter op wat mogelijk is.

Appèl aan de Overheid
Wij roepen de overheid en het parlement op om het reeds in gang gezette suïcidebeleid te versterken, uit te breiden en er substantiële middelen voor beschikbaar te stellen.

Appèl aan alle professionals
Wij doen een dringend beroep op artsen en hulpverleners binnen de gezondheidszorg om suïcidaliteit hoog op de agenda te plaatsen, begripvol met suïcidale mensen om te gaan, bondgenootschappen aan te gaan met naasten, zich te professionaliseren. Bovendien een appèl op instellingen om beleid voor suïcidepreventie tot top prioriteit te maken.

Appèl aan iedereen
Ook de betrokkenheid van de media, het onderwijs, arbeidsorganisaties en instellingen als het UWV is nodig om de zorgwekkende toename van suïcides te keren. Het gaat dan om:

 • Gedoseerde berichtgeving;
 • bijdragen aan een beter begrip van suïcide;
 • klaar staan voor mensen die het moeilijk hebben;
 • komen tot een maatschappelijk klimaat waarin mensen bij elkaar om raad en steun kunnen en durven vragen.

We moeten suïcide beter begrijpen
Te vaak nog wordt suïcide namelijk verkeerd begrepen. Dat suïcide een weloverwogen keus zou zijn is een hardnekkig misverstand. Een misverstand dat er toe leidt dat we vervolgens denken dat we ons niet met suïcidale mensen hoeven te bemoeien. Maar dat moeten we wel.

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen via voorzitter@ivonnevandevenstichting.nl

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie, omdat we het verschrikkelijk vinden dat het leven van mensen eindigt in een suïcide, zowel voor henzelf als voor hun naasten.
 

Inschrijving geopend Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015

Heb jij in de jaren 2011 tot en met 2014 een belangwekkende bijdrage geleverd aan onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of aan hulp aan naasten of nabestaanden? Geef je dan voor 31 maart 2015 op en ding mee naar de Ivonne van de Ven Prijs 2015. Ook kun je iemand tippen van wie jij vindt dat hij of zij de onderscheiding verdiend heeft.  

Over de onderscheiding
De Ivonne van de Ven Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten nabestaanden. De onderscheiding is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar suïcide te bevorderen en te stimuleren dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden toeneemt. De onderscheiding wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt.


 Wie verdient de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015 voor zijn/haar bijdrage aan suïcidepreventie in 2011-2014?


Beoordeling inzendingen en jury
Een onafhankelijk jury beoordeelt alle inzendingen en selecteert de winnende bijdrage. De jury staat deze keer onder voorzitterschap van dr. Cornelis van Houwelingen, de winnaar van de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2010. De uitreiking zal plaatsvinden in september 2015, rondom Wereld Suïcide Preventiedag.

Inschrijven & contact
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2015. Bekijk het reglement en stuur je bijdrage, vergezeld van een motivatie en beknopt CV, per mail naar Annemiek Huisman info@ivonnevandevenstichting.nl.

Ook voor vragen en/of meer informatie over o.a. criteria voor inzendingen en de samenstelling van de jury kun jij je richten tot Annemiek op het genoemde emailadres.