Maart 2018 verschijnt: Verhalenbundel 2017 Ivonne van de Ven Stichting

Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen;

Directbetrokkenen over een suïcide(-poging).

In 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide verzameld. In 2016 bracht de Stichting ook zo’n verhalenbundel uit.

In deze verhalen laten nabestaanden en naasten hun stem horen. Zij vertellen over het complexe en grillige verloop van een suïcidaalproces. Zij brengen aan het licht dat de GGZ helaas in deze gevallen een weinig passende antwoord had.

Op basis van hun ervaringen doen deze directbetrokkenen praktische suggesties voor betere zorg en suïcidepreventie.

Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Deze bundel is het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsvoerders en wetenschappers

U kunt de verhalenbundel bestellen door: € 14,- (plus € 3,30 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2017
Uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar:
secretaris@ivonnevandevenstichting.nl
Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 4,15 en meer: € 6,95

 

10 Tips voor naasten


De confrontatie met de suïcidaliteit van iemand uit je directe omgeving is een schokkende ervaring die je erg onzeker kan maken. Waar doe je goed aan? Uit eigen ervaring weten we hoe verdwaald en ellendig je je kunt voelen als je niet weet wat je moet doen en tot wie je je kunt wenden.

Voor de Ivonne van de Ven Stichting was die ervaring de drijfveer om ʻTien tips voor naastenʼ op te stellen. Een praktische, informatieve handreiking waarmee wij naasten een hart onder de riem willen steken.

Download de 10 tips (PDF-bestand, 444Kb).

 

Geen pijn geen angst geen leven

Jitske, de sprankelende en creatieve dochter van psychiater Stanneke Lunter, krijgt op zestienjarige leeftijd last van faalangst en somberheid, uitmondend in een diepe depressie. Ze verandert in een somber meisje met gebogen schouders en doffe blik. Er volgt een periode van opnames, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, wachten op medicatie, tot Jitske zelf een einde aan haar leven maakt.

Het boek is een monument voor haar dochter Jitske, middels verhalen over wie ze was ook vóór haar ziekte, hoe ze zich tot het uiterste heeft ingespannen om ook tijdens haar ziekte steeds weer de veerkracht te vinden om verder te gaan tot het niet meer lukte.

Het is een zeer waardevol boek voor hulpverleners en voor nabestaanden van een dierbare door suïcide: een ervaren psychiater schrijft ‘van binnenuit’ over het ontstaan en verloop van de psychische ziekte van haar dochter. Met haar verhaal pleit Stanneke Lunter voor een vaste setting van behandelaars bij suïcidaliteit en hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan een andere uitkomst bij jongeren die in een complexe levensfase dusdanig met zichzelf worstelen dat suïcide soms dé uitkomst lijkt. Bestel op Bol.com

Kinderboek over zelfdoding

Twinkel en de WemelwolkTwinkel en de Wemelwolk is een liefdevol kinderboek over zelfdoding. Het boekje beschrijft een vorm van zelfdoding waarbij sprake is van een impulsieve daad, veroorzaakt door een kortsluiting in de hersenen. ‘Een ongeluk in je hoofd’, zoals Miranda het aan haar kinderen uitlegt.

Miranda van der Vegt, die haar man op deze manier verloor, noemt dit buiten-jezelf-doding. Hun dochter Maxime Schutte (8 jaar) heeft de tekeningen gemaakt. Voor meer informatie: http://www.twinkelboekje.nl/

“Vertederend boek, waarin het thema zelfdoding op een kindvriendelijke, begrijpelijke en ontroerende wijze wordt weergegeven.”

Elles te Brake, GZ-psycholoog/Orthopedagoog

Verborgen kracht, zichtbare verhalen

Nabestaanden over een suïcide

Nu verschenen

Verhalen van nabestaanden over een suïcide
Verhalenbundel 2016 Ivonne van de Ven Stichting

verborgen-krachtDe verhalen van nabestaanden, die de Ivonne van de Ven Stichting het afgelopen jaar verzameld heeft, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen. Dat maakt deze bundel lezenswaard voor allen die met suïcidale mensen te maken hebben in praktijk, beleid en wetenschap.

U kunt de verhalenbundel nu al bestellen door:

 • € 13,95 (plus € 2,95 verzendkosten) over te maken op: IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2016

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 3,95 en meer stuks: € 7,50

Opnieuw Alarm: Meer inspanningen nodig om suïcides te voorkomen

Cijfers van het CBS laten zien dat in 2015 het aantal suïcides in Nederland weer is toegenomen tot 1871 personen. In 2014 waren het er 1835; in 2007 ging het om 1353 personen. De groep overledenen bestond in 2015 uit 1290 mannen en 591 vrouwen. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar; het komt in die groep vaker voor dan andere ziektes of verkeersongelukken.
Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/meer-zelfdodingen

Een suïcide en het hele proces dat er aan voorafgaat is een verschrikkelijke ervaring voor de betrokkene zelf en voor zijn of haar familie en vrienden.

Het is een mythe dat een suïcide doorgaans een welbewuste keus is. In de meeste gevallen gaat het om een stap in wanhoop en verwarring om een vreselijk psychisch lijden te beëindigen.

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie in Nederland.

Suïcidaliteit zien wij als een aandoening waar nog onvoldoende kennis over beschikbaar is om precies te weten hoe we mensen met suïcidale gedachten optimaal kunnen helpen.

Wel weten we dat het van levensbelang is dat we iemand, die suïcidaal is, serieus nemen, een luisterend oor bieden, met warmte en empathie tegemoet treden en met therapie en medicijnen ondersteunen.

 

Enkele handvatten om een daadwerkelijke suïcide te voorkomen:

 • Voor suïcidale mensen zelf: Praat over uw suïcidale gedachten met iemand die echt aandacht voor u heeft. Wacht niet tot u het bijna niet meer uithoudt maar maak (opkomende) suïcidale gedachten zo snel mogelijk bespreekbaar. Zoek hulp die bij u past zoals bij uw huisarts of de GGZ. Ook kunt u gebruik maken van de online hulpverlening van 113Online (https://www.113online.nl/)
 • Voor naasten: U kunt alert zijn of iemand in uw directe omgeving (thuis, op het werk, op school) worstelt met suïcidale gedachten. Vraag expliciet of de betrokkene suïcidale gedachten heeft. In een suïcidale crisis is iemand ernstig uit balans en niet zichzelf. U bewijst deze persoon een dienst door hem/haar te beschermen, niet alleen te laten en samen hulp te zoeken. Stel u daarbij ook op als bondgenoot van de hulpverlener.
 • Voor hulpverleners (van sociaal wijkteam tot psychiater): U kunt zo optimaal mogelijke zorg verlenen aan suïcidale mensen. Voer bijvoorbeeld innovaties door in uw diagnostiek en behandeling. Empathie, daadkracht en kennis van zaken zijn de bouwstenen om uw suïcidale cliënten te helpen. Bondgenootschap met naasten draagt bij aan uw effectiviteit.
  Aanknopingspunten vindt u in de Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

 

Gezamenlijk kunnen we voorkomen dat mensen in eenzaamheid

op een gruwelijke manier overlijden.

 

Voor nadere informatie: ivonnevandevenstichting.nl; Paul van Hoek

Nu online: de monitor

De Ivonne van de Ven stichting wil verhalen van naasten en nabestaanden benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen. Op deze manier verzamelen we informatie over wat suïcide met naasten en nabestaanden doet.

Er worden vragen gesteld over de worsteling van de suïcidale persoon, over casino de zorg die hij of zij ontvangt of ontving van hulpverleners en van direct betrokkenen. Naasten en nabestaanden delen hun ideeën over wat goed gaat of ging en hoe het beter zou kunnen.

De versies voor nabestaanden en naasten zijn nu online, de versie voor mensen die zelf suicidaal zijn of dat zijn geweest volgt. Ook zullen dan snel de eerste verhalen gepubliceerd worden.

Rechts in het menu kunt u onder het kopje Monitor starten met een van de twee monitors.

 

Wij zijn op zoek naar bestuursleden

Nieuwe leden:

 • Staan achter de missie, visie en doelen van de Ivonne van de Ven Stichting
 • Zijn direct persoonlijk betrokken bij suïcidaal gedrag doordat zij nabestaande zijn, naaste of op een andere manier persoonlijk betrokken
 • Kijken op een genuanceerde, onafhankelijke manier naar suïcidepreventie

Zij hebben bij voorkeur:

 • Enig zicht op de aanpak van real slots real money suïcidepreventie in Nederland (uit ervaring of door studie of beroep)
 • Enige bestuurlijke ervaring

Wilt u een bijdrage leveren? neem dan contact op via bestuur@ivonnevandevenstichting.nl

Er is meer dan een miljoen nodig voor suïcidepreventie

In reactie op o.a. NOS bericht d.d. 29-01-2015: ‘Miljoen voor onderzoek naar zelfmoorden

De Ivonne van de Ven Stichting is blij met de op 29 januari 2015 bekend gemaakte politieke keuze van Kees van der Staaij om overheidsgeld vrij te willen maken om onderzoek te doen naar suïcide en ter verbetering van suïcidepreventie.  Ook de steun vanuit de Tweede kamer is een goed signaal. Een miljoen is een mooi begin, maar naar onze inzichten niet genoeg. 


Een miljoen is een mooi begin, maar niet genoeg. Een investering van 10 miljoen is op zijn plaats. Het stijgend aantal suïcides vraagt NU om een stevig, langlopend onderzoeksprogramma. 


Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie 2015-2020
De Ivonne van de Ven Stichting werkt momenteel aan een ‘Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie in Nederland 2015-2020’. Onderzoek dient er op gericht te zijn de praktijk te ondersteunen zodat professionals en direct betrokkenen beter weten hoe ze kunnen handelen.

Het Onderzoeksprogramma wordt op dit moment nog verrijkt op basis van gesprekken met onderzoekers uit het veld. Zo gauw het programma definitief is publiceren wij het op onze website.

De uitgangspunten van dit onderzoeksprogramma zijn:

 • Een multidisciplinaire aanpak waarbij psychologie, neuro biologie en psychiatrie in samenhang een bijdrage leveren.
 • Een integrale aanpak gericht op de domeinen uit de Landelijke Agenda suïcidepreventie van de Minister van VWS (dat zijn: gezondheidszorg, media, onderwijs, verkeer/middelen, sociaaleconomisch domein)
 • Een langlopende opzet waarbij in een periode van vijf jaar en voortbouwend op de kennis die er al is, systematisch gebouwd wordt aan onze kennis over suïcidaliteit en preventie.
 • Onderzoek naar waarom iemand zich suïcideert, wat we kunnen doen om te helpen in elk van de domeinen en naar hoe we het in de praktijk aan kunnen pakken.

In het Voorstel onderzoeksprogramma zijn thema’s benoemd waarop onderzoek zich kan richten om tot betere suïcidepreventie te komen. Het is aan onderzoekers om in samenspraak met hun opdrachtgever concrete onderzoeksplannen uit te werken op elk van de thema’s.

Raming: €10 miljoen nodig
De Ivonne van de Ven Stichting heeft en globale raming opgesteld van het budget dat nodig is om het voorgestelde integrale en meerjarige onderzoeksprogramma te realiseren. Een budget van €10 miljoen voor 5 jaar biedt een reëel perspectief om met onderzoek bij te kunnen dragen aan betere preventie.

Als we dit bedrag vergelijken met het onderzoeksbudget dat beschikbaar is in het kader van verkeersveiligheid gaat het om een zeer bescheiden investering. Voor verkeersveiligheid is namelijk een jaarlijks ongeveer een dergelijk onderzoeksbudget beschikbaar.

Wij gaan ervan uit dat het leeuwendeel van het door ons voorgestelde budget voor onderzoek naar suïcidepreventie onder de begroting van de Minister van VWS valt. Daarnaast verwachten wij dat ook de Ministers waar de andere domeinen onder vallen een bijdrage leveren. Dat zijn de Ministers van Onderwijs, van IenM en van Economische zaken.

Alvast het onderzoeksprogramma opvragen?
Geïnteresseerden kunnen het Voorstel onderzoeksprogramma van de Ivonne van de Ven Stichting in zijn huidige vorm downloaden als PDF. Klik op: Onderzoeksprogramma250215.