15e Wereld Suïcidepreventiedag 2017

Ga in dialoog om duurzaam partnerschap te smeden

Op zaterdag 9 september nodigen de Ivonne van de Ven en Stichting en 113 Zelfmoordpreventie je uit in Drakenburg in Baarn voor een inspirerende workshop over suïcidepreventie. We ontmoeten elkaar om in dialoog tussen professionals, naasten of nabestaanden en cliënten/ervaringsdeskundige een duurzaam partnerschap te smeden.

Wat zijn wederzijdse ervaringen? Wat gaat goed en wat kan beter in de samenwerking tussen cliënten/ervaringsdeskundigen, naasten en professionals om suïcides en suïcidepogingen te voorkomen?

Workshop in bijzondere vorm

Een interactieve gesprek met 100 genodigden over suïcidepreventie, gestoeld op ‘appreciative inquiry’(*). Het klinkt ambitieus. Maar het is in onze ogen dé manier om de dialoog een impuls te geven. Om deze workshop te laten slagen werken we samen met deskundige moderatoren en nieuwe gesprekstechnieken van het Instituut voor Interventiekunde.

 • In deze bijeenkomst ontmoeten we elkaar om in dialoog een duurzaam partnerschap te smeden.
 • Naast de interactieve workshop, zijn er drie inspirerende zeepkistverhalen.
 • Je naar huis gaat met concrete handvatten voor suicidepreventie, als professionals, naasten of nabestaanden of cliënten/ervaringsdeskundige. En je hebt daarmee de dialoog een impuls gegeven.
 • Met elkaar leggen we de dialoog op hoofdlijnen vast, het is de basis voor een manifest.

(*) Laat zich het best vertalen als waarderend onderzoek. Het is een verandervisie en –strategie met als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, en wat ze graag willen voor de toekomst.

Meer info of aanmelden? www.wereldsuicidepreventiedag.nl

10 Tips voor naasten


De confrontatie met de suïcidaliteit van iemand uit je directe omgeving is een schokkende ervaring die je erg onzeker kan maken. Waar doe je goed aan? Uit eigen ervaring weten we hoe verdwaald en ellendig je je kunt voelen als je niet weet wat je moet doen en tot wie je je kunt wenden.

Voor de Ivonne van de Ven Stichting was die ervaring de drijfveer om ʻTien tips voor naastenʼ op te stellen. Een praktische, informatieve handreiking waarmee wij naasten een hart onder de riem willen steken.

Download de 10 tips (PDF-bestand, 444Kb).

 

Geen pijn geen angst geen leven

Jitske, de sprankelende en creatieve dochter van psychiater Stanneke Lunter, krijgt op zestienjarige leeftijd last van faalangst en somberheid, uitmondend in een diepe depressie. Ze verandert in een somber meisje met gebogen schouders en doffe blik. Er volgt een periode van opnames, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, wachten op medicatie, tot Jitske zelf een einde aan haar leven maakt.

Het boek is een monument voor haar dochter Jitske, middels verhalen over wie ze was ook vóór haar ziekte, hoe ze zich tot het uiterste heeft ingespannen om ook tijdens haar ziekte steeds weer de veerkracht te vinden om verder te gaan tot het niet meer lukte.

Het is een zeer waardevol boek voor hulpverleners en voor nabestaanden van een dierbare door suïcide: een ervaren psychiater schrijft ‘van binnenuit’ over het ontstaan en verloop van de psychische ziekte van haar dochter. Met haar verhaal pleit Stanneke Lunter voor een vaste setting van behandelaars bij suïcidaliteit en hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan een andere uitkomst bij jongeren die in een complexe levensfase dusdanig met zichzelf worstelen dat suïcide soms dé uitkomst lijkt. Bestel op Bol.com

Kinderboek over zelfdoding

Twinkel en de WemelwolkTwinkel en de Wemelwolk is een liefdevol kinderboek over zelfdoding. Het boekje beschrijft een vorm van zelfdoding waarbij sprake is van een impulsieve daad, veroorzaakt door een kortsluiting in de hersenen. ‘Een ongeluk in je hoofd’, zoals Miranda het aan haar kinderen uitlegt.

Miranda van der Vegt, die haar man op deze manier verloor, noemt dit buiten-jezelf-doding. Hun dochter Maxime Schutte (8 jaar) heeft de tekeningen gemaakt. Voor meer informatie: http://www.twinkelboekje.nl/

“Vertederend boek, waarin het thema zelfdoding op een kindvriendelijke, begrijpelijke en ontroerende wijze wordt weergegeven.”

Elles te Brake, GZ-psycholoog/Orthopedagoog

Verborgen kracht, zichtbare verhalen

Nabestaanden over een suïcide

Nu verschenen

Verhalen van nabestaanden over een suïcide
Verhalenbundel 2016 Ivonne van de Ven Stichting

verborgen-krachtDe verhalen van nabestaanden, die de Ivonne van de Ven Stichting het afgelopen jaar verzameld heeft, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen. Dat maakt deze bundel lezenswaard voor allen die met suïcidale mensen te maken hebben in praktijk, beleid en wetenschap.

U kunt de verhalenbundel nu al bestellen door:

 • € 13,95 (plus € 2,95 verzendkosten) over te maken op: IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2016

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 3,95 en meer stuks: € 7,50

Opnieuw Alarm: Meer inspanningen nodig om suïcides te voorkomen

Cijfers van het CBS laten zien dat in 2015 het aantal suïcides in Nederland weer is toegenomen tot 1871 personen. In 2014 waren het er 1835; in 2007 ging het om 1353 personen. De groep overledenen bestond in 2015 uit 1290 mannen en 591 vrouwen. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar; het komt in die groep vaker voor dan andere ziektes of verkeersongelukken.
Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/meer-zelfdodingen

Een suïcide en het hele proces dat er aan voorafgaat is een verschrikkelijke ervaring voor de betrokkene zelf en voor zijn of haar familie en vrienden.

Het is een mythe dat een suïcide doorgaans een welbewuste keus is. In de meeste gevallen gaat het om een stap in wanhoop en verwarring om een vreselijk psychisch lijden te beëindigen.

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie in Nederland.

Suïcidaliteit zien wij als een aandoening waar nog onvoldoende kennis over beschikbaar is om precies te weten hoe we mensen met suïcidale gedachten optimaal kunnen helpen.

Wel weten we dat het van levensbelang is dat we iemand, die suïcidaal is, serieus nemen, een luisterend oor bieden, met warmte en empathie tegemoet treden en met therapie en medicijnen ondersteunen.

 

Enkele handvatten om een daadwerkelijke suïcide te voorkomen:

 • Voor suïcidale mensen zelf: Praat over uw suïcidale gedachten met iemand die echt aandacht voor u heeft. Wacht niet tot u het bijna niet meer uithoudt maar maak (opkomende) suïcidale gedachten zo snel mogelijk bespreekbaar. Zoek hulp die bij u past zoals bij uw huisarts of de GGZ. Ook kunt u gebruik maken van de online hulpverlening van 113Online (https://www.113online.nl/)
 • Voor naasten: U kunt alert zijn of iemand in uw directe omgeving (thuis, op het werk, op school) worstelt met suïcidale gedachten. Vraag expliciet of de betrokkene suïcidale gedachten heeft. In een suïcidale crisis is iemand ernstig uit balans en niet zichzelf. U bewijst deze persoon een dienst door hem/haar te beschermen, niet alleen te laten en samen hulp te zoeken. Stel u daarbij ook op als bondgenoot van de hulpverlener.
 • Voor hulpverleners (van sociaal wijkteam tot psychiater): U kunt zo optimaal mogelijke zorg verlenen aan suïcidale mensen. Voer bijvoorbeeld innovaties door in uw diagnostiek en behandeling. Empathie, daadkracht en kennis van zaken zijn de bouwstenen om uw suïcidale cliënten te helpen. Bondgenootschap met naasten draagt bij aan uw effectiviteit.
  Aanknopingspunten vindt u in de Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

 

Gezamenlijk kunnen we voorkomen dat mensen in eenzaamheid

op een gruwelijke manier overlijden.

 

Voor nadere informatie: ivonnevandevenstichting.nl; Paul van Hoek

Nu online: de monitor

De Ivonne van de Ven stichting wil verhalen van naasten en nabestaanden benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen. Op deze manier verzamelen we informatie over wat suïcide met naasten en nabestaanden doet.

Er worden vragen gesteld over de worsteling van de suïcidale persoon, over de zorg die hij of zij ontvangt of ontving van hulpverleners en van direct betrokkenen. Naasten en nabestaanden delen hun ideeën over wat goed gaat of ging en hoe het beter zou kunnen.

De versies voor nabestaanden en naasten zijn nu online, de versie voor mensen die zelf suicidaal zijn of dat zijn geweest volgt. Ook zullen dan snel de eerste verhalen gepubliceerd worden.

Rechts in het menu kunt u onder het kopje Monitor starten met een van de twee monitors.

 

Wij zijn op zoek naar bestuursleden

Nieuwe leden:

 • Staan achter de missie, visie en doelen van de Ivonne van de Ven Stichting
 • Zijn direct persoonlijk betrokken bij suïcidaal gedrag doordat zij nabestaande zijn, naaste of op een andere manier persoonlijk betrokken
 • Kijken op een genuanceerde, onafhankelijke manier naar suïcidepreventie

Zij hebben bij voorkeur:

 • Enig zicht op de aanpak van suïcidepreventie in Nederland (uit ervaring of door studie of beroep)
 • Enige bestuurlijke ervaring

Wilt u een bijdrage leveren? neem dan contact op via bestuur@ivonnevandevenstichting.nl

Prijs voor bijzondere verdiensten voor Jan Mokkenstorm

Arnhem, 18 januari 2016

In de week van BLUE MONDAY gaat de Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten naar Jan Mokkenstorm.

De Ivonne van de Ven Stichting reikt periodiek een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten en nabestaanden. Met de prijs wil onze stichting de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden bevorderen en stimuleren. Zo zijn sinds 1998 acht prijswinnaars gelauwerd om hun verdiensten. Acht prijswinnaars die Nederland veiliger hebben gemaakt.
Voor de tweede maal in haar bestaan is het tijd om een prijs voor bijzondere verdiensten toe te kennen. Deze speciale prijs is een waardering voor een buitencategorie prestatie.
Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting kent de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van suïcidepreventie toe aan Jan Mokkenstorm.

Jan Mokkenstorm heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwer binnen de GGZ op het gebied van suïcidepreventie. Hij heeft als één van de fouding fathers van 113Online concreet uitwerking gegeven aan zijn visie. Samen met anderen bouwt hij met 113Online aan een originele en vernieuwende inzet van e-mental health ten behoeve van suïcidale mensen. 113Online voorziet in een behoefte om nieuwe oplossingen te zoeken voor het schrijnend en hardnekkige probleem van suïcidaliteit.
Ook bij de introductie in Nederland van het Amerikaanse concept ‘ Zero suïcide’ neemt Jan Mokkenstorm een voortrekkers rol op zich.
In het bredere maatschappelijke debat over suïcidaliteit en suïcidepreventie manifesteert hij zich als visionair en missionaris. Hij heeft zich persoonlijk sterk verbonden met het streven naar betere preventie. Hij weet mensen op allerlei niveaus enthousiast te  maken om een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie; van de vrijwilligers van 113Online tot de Minister. De manier waarop hij dat doet is ontwapend en onderstreept op vanzelfsprekende wijze nut, noodzaak en haalbaarheid van betere suïcidepreventie.
Hij zet zich er onvermoeibaar voor in om suïcidepreventie breed in de maatschappij te agenderen. Hij biedt perspectief waar eerdere patstellingen suïcidaliteit als een uitzichtloos en onoplosbaar probleem leken te definiëren.
Jan Mokkenstorm speelt met zijn aanwezigheid in de media (TV, radio, kranten en in documentaires) zeer alert in op ontwikkelingen, ook in de actualiteit (zoals rondom het overlijden van Joost Zwagerman).

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Bestuurlijke Themamiddag ‘Samen een vuist maken redt levens’ in de Raadszaal van de gemeente Beverwijk op 26 januari om 14:00 uur.

motivatie:

Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting, in vergadering bijeen op 26 november 2015, kent de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van suïcidepreventie toe aan Jan Mokkenstorm.
Het bestuur heeft dit besluit genomen op basis van criteria als originaliteit, pionier-schap, aansluiting bij de praktijk en maatschappelijk effect gerelateerd aan de doelstellingen van de Ivonne van de Ven Stichting.

Naar ons oordeel neemt Jan Mokkenstorm een bijzondere plaats in binnen de groep voortrekkers op het gebied van suïcidepreventie in Nederland. Daarom is deze uitreiking voor bijzondere verdiensten gepast.

Jan Mokkenstorm heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwer binnen de GGZ op het gebied van suïcidepreventie. Hij heeft als één van de fouding fathers van 113Online concreet uitwerking gegeven aan zijn visie. Samen met anderen bouwt hij met 113Online aan een originele en vernieuwende inzet van e-mental health ten behoeve van suïcidale mensen. 113Online voorziet in een behoefte om nieuwe oplossingen te zoeken voor het schrijnend en hardnekkige probleem van suïcidaliteit.

Ook bij de introductie in Nederland van het Amerikaanse concept ‘ Zero suïcide’ neemt Jan Mokkenstorm een voortrekkers rol op zich.

In het bredere maatschappelijke debat over suïcidaliteit en suïcidepreventie manifesteert hij zich als visionair en missionaris. Hij heeft zich persoonlijk sterk verbonden met het streven naar betere preventie. Hij weet mensen op allerlei niveaus enthousiast te  maken om een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie; van de vrijwilligers van 113Online tot de Minister. De manier waarop hij dat doet is ontwapend en onderstreept op vanzelfsprekende wijze nut, noodzaak en haalbaarheid van betere suïcidepreventie.

Hij zet zich er onvermoeibaar voor in om suïcidepreventie breed in de maatschappij te agenderen. Hij biedt perspectief waar eerdere patstellingen suïcidaliteit als een uitzichtloos en onoplosbaar probleem leken te definiëren.
Jan Mokkenstorm speelt met zijn aanwezigheid in de media (TV, radio, kranten en in documentaires) zeer alert in op ontwikkelingen, ook in de actualiteit (zoals rondom het overlijden van Joost Zwagerman).

Typerend voor de bijdrage van Jan Mokkenstorm is dat hij zich integraal, toekomstgericht en met een hoge ambitie aan suïcidepreventie heeft verbonden. Zijn visie omvat meerdere decennia.

Bij 113Online uit zich dat in het steeds verder uitbouwen van de dienstverlening met naast de directe online hulp ook training en scholing en bovendien coördinatie van het programma suïcidepreventie van VWS. Er ontspruiten steeds nieuwe ideeën en ambities aan de geest van Jan Mokkenstorm die hij dan ook zo snel mogelijk in praktijk probeert te brengen.

Ook levert Jan Mokkenstorm een belangrijke bijdrage aan de discussie binnen zijn beroepsgroep en in de wetenschap in Nederland en internationaal.

Om al deze redenen is het ons een genoegen om de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten uit te reiken aan Jan Mokkenstorm.