Behaalde successen

2002 Nationaal Actieplan Suïcidepreventie

De Ivonne van de Ven Stichting heeft in 2002 het initiatief genomen om te komen tot een Nationaal Actieplan Suïcidepreventie. Een initiatiefgroep van wetenschappers en praktisch betrokkenen bij suïcidepreventie heeft het plan opgesteld. Het doel van dit plan was het aantal suïcides in Nederland terug te dringen, door suïcidepreventie structureel in het overheidsbeleid op te nemen.

2004: Stimuleren Suïcidepreventie rond het spoor

Op initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting is in 2004 samen met NS en ProRail een pilot gestart om suïcides rond het spoor te verminderen. Als gevolg van deze pilot is de registratie van zelfdodingen op het spoor op orde gebracht en voor de toekomst veilig gesteld. Op een dertigtal plekken zijn gerichte maatregelen genomen om mensen te weerhouden zelfmoord op het spoor te plegen (o.a. verminderen toegankelijkheid, betere verlichting, beter overzicht) Door wetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld hoe effectief de maatregelen op deze plekken zijn. Als onderdeel van het structurele landelijke suïcidepreventiebeleid heeft ProRail begin 2009 besloten de pilot uit te breiden en preventie van treinsuïcides als speerpunt van beleid op te nemen. Het Ministerie van V&W ondersteunt ProRail om zijn programmaplan Preventie Spoorsuïcide 2010-2015 uit te voeren.

2007: Conferentie ‘Suïcide voorkomen’

In 2007 heeft het Trimbos instituut samen met de Ivonne van de Ven Stichting een grote conferentie georganiseerd om suïcidepreventie te bevorderen. Op de conferentie is aandacht besteed aan een visie van waaruit suïcidepreventie vorm kan krijgen én aan concrete interventies op verschillende maatschappelijke terreinen (zoals de GGZ, het onderwijs en de openbare ziekenhuizen).

2008: Input voor Beleidsagenda suïcidepreventie 2008-2013 van VWS

De Minister van Volksgezondheid heeft n.a.v. het Actieplan het Trimbos Instituut gevraagd een beleidsadvies op te stellen: Verminderen van suïcidaliteit (Trimbos instituut 2007).  De Ivonne van de Ven Stichting maakte deel uit van de begeleidingscommissie voor dit advies. In het najaar van 2008 hebben parlement en minister daadwerkelijk besloten ook in Nederland doelgerichte suïcidepreventie uit te gaan voeren. De minister rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer hoeveel suïcides er te betreuren zijn geweest en welke maatregelen de overheid zal nemen voor vermindering van suïcidaliteit in de samenleving. Deze rapportages zijn steeds aanleiding geweest voor de Ivonne van de Ven Stichting om in gesprek te gaan met VWS en te pleiten voor versterking van het beleid.

2008: Mede oprichter 113Online

In 2008 heeft de Ivonne van de Ven Stichting 113Online mede opgericht om snel en direct hulp te kunnen bieden aan mensen in geestelijke nood: 24 uur per dag, 7 dagen per week. 113Online zal via internet een grote groep wanhopige mensen bereiken die anders niet geholpen zouden worden. 113Online biedt hulp via internet met online en telefonische crisiscounseling, chattherapie, en zelfhulp. Er worden ervaringsdeskundige vrijwilligers ingezet, maar er wordt ook zelf professionele oplossingsgerichte therapie aangeboden. Die combinatie biedt een noodzakelijke aanvulling op het huidige aanbod van hulpverlening. Sinds 2009 is de website actief.

2009: Bijdrage Multidisciplinaire richtlijn diagnose en behandeling suïcidaal gedrag

Als uitvloeisel van het toenmalige kabinetsbeleid is in 2008 gestart met de ontwikkeling van een ‘multidisciplinaire richtlijn diagnose en behandeling suïcidaal gedrag’. De richtlijn wil hulpverleners kaders bieden om professioneel met suïcidaal gedrag om te kunnen gaan. De verwachting is dat de richtlijn bij zal dragen aan kennis en vaardigheden bij het herkennen van suïcidaal gedrag en adequate zorg voor suïcidale personen. De Ivonne van de Ven stichting heeft in een resonansgroep bijgedragen aan de totstandkoming van deze richtlijn.

2011: Ontsluiten van het aanbod voor nabestaanden

De Ivonne van de Ven Stichting heeft in 2011 partijen bij elkaar gebracht om te inventariseren hoe het aanbod voor nabestaanden van mensen die zich suïcideerden beter ontsloten kan worden. 

2012: Bijdrage 10 punten checklist Suïcide in de media

Suïcidaliteit is een complex proces waarop een groot aantal factoren van invloed is. De berichtgeving over suïcides in de media is zo’n factor. Bekend is dat gedetailleerde en sensationele berichten onbedoeld tot navolging of ‘imitatie’ kunnen leiden. Daarom heeft de Ivonne van de Ven Stichting een eenvoudige mediarichtlijn opgesteld om journalisten een handvat te bieden hoe met dergelijke berichten om te gaan. De richtlijn is in 2005 met wetenschappelijke begeleiding tot stand gekomen. Ook hebben journalisten aan de handleiding meegewerkt.

In 2012 heeft de Ivonne van de Ven Stichting bijgedragen aan een update van deze handreiking voor journalisten. Dat heeft geresulteerd in een checklist bestaande uit 10 punten. 

2013: Input voor Landelijke agenda suïcidepreventie

In 2013 heeft het Ministerie van VWS opnieuw een landelijke agenda suïcidepreventie uitgebracht.

De Ivonne van de Ven Stichting heeft op verzoek van VWS geparticipeerd in een veldconsultatie voorafgaand aan de opstelling van deze landelijke agenda. Daarin herkent de Ivonne van de Ven Stichting de multi-sectorale benadering die zij al vanaf haar oprichting bepleit. Suïcidepreventie vraagt om maatregelen in de GGZ, de gezondheidszorg, verkeer & vervoer (spoor), het onderwijs, de pers en in het sociaal economische domein.

Bovendien belooft de Minister in de Beleidsagenda dat er een landelijke regie vorm zal krijgen bij de realisatie van de agenda. Ook dat is waar de Ivonne van de Ven Stichting sinds haar oprichting voor pleit.

Naast deze twee aspecten – de multi-sectorale benadering en de landelijke regie- pleit de Ivonne van de Ven Stichting tav het overheidsbeleid voor het volgende:

  • De overheid richt zijn beleid zodanig in dat preventieve inspanningen in de praktijk, op de werkvloer vorm kunnen krijgen. Het gaat om versterking van suïcidepreventie in reguliere organisaties in de GGZ, de gezondheidszorg, het onderwijs enzovoort. Daarnaast en in samenhang daarmee gaat het om versterking van de E-health via 113Online.
  • De versterking van de deskundigheid van relevante professionals in de verschillende domeinen in het begeleiden en verlenen van hulp aan suïcidale mensen.
  • De oprichting van een expertisecentrum suïcidepreventie, waar onderzoek bij elkaar gebracht wordt en beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoeringspraktijk.
  • Last but not least maakt de Ivonne van de Ven Stichting zich er sterk voor dat er betere financiële condities komen om suïcidepreventie te bevorderen.

2014: Kamervragen, onderzoeksprogramma en uitbreiding bestuur

De Ivonne van de Ven Stichting heeft voorafgaand aan het Algemeen Overleg VWS in september 2014 de Tweede kamer benaderd met het verzoek te bevorderen dat de Minister van VWS condities schept zodat GGZ instellingen serieus werk gaan maken van suïcidepreventie en regie gaan nemen. Daartoe hebben wij voorgesteld dat de Minister GGZ instellingen een verplichtende opdracht geeft om een concreet actieplan suïcidepreventie voor de eigen instelling op te zetten en dit te implementeren. Bovendien om van instellingen te vragen zich jaarlijks openbaar te verantwoorden over de realisatie van hun actieplan suïcidepreventie.

Eind 2014 heeft de Ivonne van de Ven Stichting in antwoord op vragen van het Ministerie van VWS een voorstel voor een onderzoeksprogramma 2015-2020 Suïcidepreventie in Nederland gelanceerd. Met dit voorstel willen we stimuleren dat in samenhang met actie om tot betere preventie te komen onderzoek vorm krijgt in de verschillende maatschappelijke domeinen. Er is meer onderzoek nodig omdat er nog veel vragen zijn over suïcidaliteit en suïcidepreventie. Tijd en geld vrijmaken voor onderzoek is essentieel evenals coördinatie, zinvolle verspreidingen ene transparante wijze van aanbesteden en toekennen van middelen. Daarom stellen wij voor dat een onafhankelijk kenniscentrum, dat alle partijen verbindt, de spil wordt van het onderzoeksprogramma. Link naar het onderzoeksprogramma

In 2014 is het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting versterkt met vier nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur heeft o.a. de missie en visie van de Stichting verder ontwikkeld en vernieuwing van de website in gang gezet.

2015 Lobby Voorstel Onderzoeksprogramma, uitreiking Ivonne van de Ven Prijs

In 2015 hebben we ons Voorstel Onderzoeksprogramma besproken met een aantal van onze prijswinnaars uit de wetenschappelijke wereld. Het programma hebben we op basis van hun input verder ontwikkeld en vervolgens ingediend bij VWS. Vanuit het Ministerie is het verzoek gedaan aan ZonMW om een landelijke onderzoeksprogramma suïcidepreventie op te stellen. Ons Voorstel Onderzoeksprogramma is daartoe mede de inspiratiebron geweest.

In juli 2015 is de Onderzoeksagenda Suïcidepreventie ZonMW 2016-2020 verschenen.

In de zelfde periode hebben we gesprekken gevoerd met woordvoeders in de Tweede Kamer op het gebied van volksgezondheid van vijf politieke partijen, die daartoe bereid waren. Wij hebben het belang van betere suïcidepreventie in het algemeen en van ons Voorstel onderzoeksprogramma onder de aandacht gebracht.

Op 10 september 2015 – Wereld Suïcidepreventiedag – hebben we in Utrecht de Ivonne van de Ven prijs uitgereikt aan Marjon Ferber/GGD Den Haag voor haar werk in het SunaProject, dat een aanpak ontwikkeld heeft om jeugdigen/adolescenten snel en adequaat op te vangen.

Er waren dit keer 15 inzendingen voor de prijs; een commissie van deskundigen heeft de selectie gemaakt. Naast de winnaar zijn deze keer ook drie inzenders eervol vermeld.

 2016 Meedenken met VWS, meedenken met onderzoekers en eerste resultaten Monitor

In januari 2016 hebben we de Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten uitgereikt aan Jan Mokkenstorm voor zijn enorme inzet om suïcidepreventie in Nederland op de kaart te zetten en zijn rol bij de Stichting 113 Online.

In februari 2016 hebben we Age Niels Holstein, voormalig secretaris van de Ivonne van de Ven Stichting en sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van 113Online, bij zijn afscheid van 113Online benoemd tot erelid van onze Stichting.

We participeerden in de jaarlijkse meeting van VWS over de stand van zaken tav de realisatie van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. We laten daar onze zorgen horen en doen voorstelen voor verbetering.

In het kader van de aanbesteding van het onderzoek onder de paraplu van het Landelijke Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie van ZonMw zijn we in het voorjaar van 2016 overstelpt met vragen van onderzoekers om mee te denken en hun aanvraag te ondersteunen. We hebben op zeven voorstelen gereflecteerd.

We zijn in gesprek gegaan met de Inspectie van de gezondheidszorg om te verkennen wat de Inspectie bij wil dragen aan betere suïcidepreventie.

Binnenkort is de pilot fase van onze Monitor afgerond. We zijn van plan in september met de eerste resultaten naar buiten te komen in de vorm van een Verhalenbundel 2016.

Op basis van dit eerste jaar werken met de monitor stellen we deze bij en streven er naar ook in 2017 met een Verhalenbundel te komen.

Continu: Voorlichting

Goede informatie over suïcidaliteit is onder een breed publiek én bij professionals (nog steeds) onvoldoende beschikbaar. Ook de wetenschap heeft geen eenvoudige antwoorden. Dat maakt goede algemene voorlichting en communicatie over suïcidaliteit belangrijk. De laatste jaren laat een kentering in de berichtgeving over suïcide zien. De kwaliteit van de berichtgeving is toegenomen en er wordt vaker en beter over suïcidaliteit geschreven. De Ivonne van de Ven stichting draagt daar regelmatig aan bij via opiniërende artikelen, interviews en andere bijdrages in kranten en andere media.

Continu: Ivonne van de Ven Prijs

De Stichting reikt periodiek de Ivonne van de Ven Prijs uit. Deze prijs is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar suïcide te bevorderen en te stimuleren dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan nabestaanden toeneemt. De prijs is toegekend aan de volgende personen:

2000: Cees van Heeringen

2002: Jan Neeleman.

2004: Bram Bakker en Bram Hulzebos

2006: Jos de Keijser en Marieke de Groot

2008: Bas Verwey

2011: Cornelis van Houwelingen

2015: Marjon Ferber

In 2004 is voor bijzondere verdiensten de Ivonne van de Ven prijs toegekend aan Ad Kerkhof toegekend.

In 2016 is voor bijzondere verdiensten de Ivonne van de Ven prijs toegekend aan Jan Mokkenstorm.

Er is geen mogelijkheid om te reageren op dit bericht.