Uitreiking Ivonne van de Ven Prijs op symposium World Suicide Prevention Day

Op 10 september, Wereld suïcidepreventie dag, wordt de winnaar van de Ivonne van de Ven Prijs bekend gemaakt. De jury heeft uit 15 inzendingen gekozen. Onze stichting is verheugd over de hoge kwaliteit van de inzendingen. Naast de prijswinnaar zijn er ook twee eervolle vermeldingen. Ook die worden op 10 september bekend.

De uitreiking van de prijs is tijdens het symposium World Suicide Prevention Day van de Parnassia academie in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De uitreiking wordt gedaan door Annemiek Huisman, lid van het bestuur van de Ivonne van de Stichting. De vorige winnaar, Cornelis van Houwelingen, zal een toelichting geven namens de jury op de uitslag.

Voor meer informatie over het symposium zie: www.parnassia-academie.nl/bedrijfsscholing/congressen-en-symposia/world-suicide-prevention-day)

De Ivonne van de Ven Stichting looft deze prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten en nabestaanden. Met de prijs wil onze stichting de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden bevorderen en stimuleren. De prijs wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt

Uitnodiging tot deelname aan onderzoek naar invloed van een suïcidepoging op naastbetrokkenen

OPROEP VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK NAAR:

 

DE INVLOED VAN EEN SUICIDEPOGING (ZONDER DODELIJKE AFLOOP) OP NAASTBETROKKENEN

Waarom dit onderzoek

Cijfers wijzen uit dat het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland de laatste jaren toeneemt.

GGZ Friesland doet onderzoek naar de gevolgen van een suïcidepoging (zonder dodelijke afloop) op familieleden en naastbetrokkenen.

We doen dit onderzoek omdat er nog te weinig bekend is over deze gevolgen. Daarnaast willen we onderzoeken of we familieleden en naastbetrokkenen beter kunnen ondersteunen na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Door de gevolgen en hulpbehoefte in kaart te brengen kunnen we bepalen of nieuw aanbod, specifiek gericht op deze groep mensen, ontwikkeld moet worden.

Inclusiecriteria

De deelnemer is een volwassen familielid of anderszins naastbetrokkene van een suïcidepoger. De poging vond plaats tussen juni 2014 en april 2016. De poging had geen dodelijke afloop.

Deelname

Van deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd eenmalig een vragenlijst in te vullen. De verkregen gegevens verwerken wij anoniem.

Ik wil u vragen om mee te doen aan dit onderzoek. Wanneer u ervoor kiest deel te nemen en de vragenlijst in te vullen, wordt u vrijblijvend de mogelijkheid geboden om eenmalig een gesprek te hebben met ondergetekende. In dit gesprek zullen we stilstaan bij mogelijk te verwachten reacties na een gebeurtenis zoals u die heeft meegemaakt en bij uw eigen ervaringen. Ook besteden we, indien u dat wenst, aandacht aan de manieren waarop een dierbare tot een suïcidepoging gekomen kan zijn. Indien u na dit gesprek verdere hulp wilt hebben, wordt verwijzing hiervoor met u in gang gezet.

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het onderzoek, of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met ondergetekende via email:

ilse.de.groot@ggzfriesland.nl

Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, neem ik telefonisch contact met u op.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse de Groot

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog

 

Promotie Derek de Beurs op pitsstoptraining

Op 25 maart promoveerde Derek de Beurs aan de VU in Amsterdam op zijn onderzoek naar de pitsstoptraining. De Ivonne van de Ven Stichting feliciteert Derek de Beurs van harte met zijn promotie tot doctor in de psychologie (http://goo.gl/74DXUs). De pitsstoptraining is een training waarin de inzichten uit de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek van 2012 worden geïmplementeerd (http://goo.gl/niEBCf).

De Ivonne van de Venstichting juicht het toe dat professionals in de GGz hun deskundigheid op het gebied van suïcidepreventie verhogen. Dat is hard nodig. Dagelijks horen wij verhalen van mensen met suïcidaal gedrag en hun naasten over hoe zij in de kou blijven staan. Het verbeteren van suïcidepreventie blijft dus urgent en de Ivonne van de Venstichting is blij met de inspanningen van Derek. Wij roepen de wetenschap, de hulpverlening en de politiek op om door te gaan met het onderzoek naar en de verbetering van suïcidepreventie.

Er is meer dan een miljoen nodig voor suïcidepreventie

In reactie op o.a. NOS bericht d.d. 29-01-2015: ‘Miljoen voor onderzoek naar zelfmoorden

De Ivonne van de Ven Stichting is blij met de op 29 januari 2015 bekend gemaakte politieke keuze van Kees van der Staaij om overheidsgeld vrij te willen maken om onderzoek te doen naar suïcide en ter verbetering van suïcidepreventie.  Ook de steun vanuit de Tweede kamer is een goed signaal. Een miljoen is een mooi begin, maar naar onze inzichten niet genoeg. 


Een miljoen is een mooi begin, maar niet genoeg. Een investering van 10 miljoen is op zijn plaats. Het stijgend aantal suïcides vraagt NU om een stevig, langlopend onderzoeksprogramma. 


Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie 2015-2020
De Ivonne van de Ven Stichting werkt momenteel aan een ‘Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie in Nederland 2015-2020’. Onderzoek dient er op gericht te zijn de praktijk te ondersteunen zodat professionals en direct betrokkenen beter weten hoe ze kunnen handelen.

Het Onderzoeksprogramma wordt op dit moment nog verrijkt op basis van gesprekken met onderzoekers uit het veld. Zo gauw het programma definitief is publiceren wij het op onze website.

De uitgangspunten van dit onderzoeksprogramma zijn:

  • Een multidisciplinaire aanpak waarbij psychologie, neuro biologie en psychiatrie in samenhang een bijdrage leveren.
  • Een integrale aanpak gericht op de domeinen uit de Landelijke Agenda suïcidepreventie van de Minister van VWS (dat zijn: gezondheidszorg, media, onderwijs, verkeer/middelen, sociaaleconomisch domein)
  • Een langlopende opzet waarbij in een periode van vijf jaar en voortbouwend op de kennis die er al is, systematisch gebouwd wordt aan onze kennis over suïcidaliteit en preventie.
  • Onderzoek naar waarom iemand zich suïcideert, wat we kunnen doen om te helpen in elk van de domeinen en naar hoe we het in de praktijk aan kunnen pakken.

In het Voorstel onderzoeksprogramma zijn thema’s benoemd waarop onderzoek zich kan richten om tot betere suïcidepreventie te komen. Het is aan onderzoekers om in samenspraak met hun opdrachtgever concrete onderzoeksplannen uit te werken op elk van de thema’s.

Raming: €10 miljoen nodig
De Ivonne van de Ven Stichting heeft en globale raming opgesteld van het budget dat nodig is om het voorgestelde integrale en meerjarige onderzoeksprogramma te realiseren. Een budget van €10 miljoen voor 5 jaar biedt een reëel perspectief om met onderzoek bij te kunnen dragen aan betere preventie.

Als we dit bedrag vergelijken met het onderzoeksbudget dat beschikbaar is in het kader van verkeersveiligheid gaat het om een zeer bescheiden investering. Voor verkeersveiligheid is namelijk een jaarlijks ongeveer een dergelijk onderzoeksbudget beschikbaar.

Wij gaan ervan uit dat het leeuwendeel van het door ons voorgestelde budget voor onderzoek naar suïcidepreventie onder de begroting van de Minister van VWS valt. Daarnaast verwachten wij dat ook de Ministers waar de andere domeinen onder vallen een bijdrage leveren. Dat zijn de Ministers van Onderwijs, van IenM en van Economische zaken.

Alvast het onderzoeksprogramma opvragen?
Geïnteresseerden kunnen het Voorstel onderzoeksprogramma van de Ivonne van de Ven Stichting in zijn huidige vorm downloaden als PDF. Klik op: Onderzoeksprogramma250215.

Suïcide: Een ramp die om actie vraagt

De Ivonne van de Ven Stichting doet een dringend appèl op de overheid, professionals – iedereen die mensen met een doodswens tegen (kunnen) komen – om suïcidepreventie hoog op de agenda te zetten. De meer dan 1850 jaarlijkse dodelijke slachtoffers en de ongeveer 90.000 suïcidepogingen in Nederland verdienen de hoogste prioriteit.

De cijfers die het CBS maandag 8 december 2014 heeft gepubliceerd, laten zien dat het aantal suïcides het afgelopen jaar wederom schrikbarend is gestegen. Het aantal zelfdodingen steeg voor het zesde achtereenvolgende jaar. Kille cijfers waar hartverscheurende pijn en verdriet achter schuil gaan.

Deze suïcideramp maakt een snelle en doortastende interventie noodzakelijk en urgent. Hoe eerder in elk individueel geval de neergaande spiraal doorbroken wordt, hoe groter de kans dat het tij gekeerd kan worden. En we weten dat dit kan!

In Nederland lopen echter de noodzakelijke verbeteringen hiertoe, op allerlei terreinen (beleid, samenwerking, professionele deskundigheid), al jaren achter op wat mogelijk is.

Appèl aan de Overheid
Wij roepen de overheid en het parlement op om het reeds in gang gezette suïcidebeleid te versterken, uit te breiden en er substantiële middelen voor beschikbaar te stellen.

Appèl aan alle professionals
Wij doen een dringend beroep op artsen en hulpverleners binnen de gezondheidszorg om suïcidaliteit hoog op de agenda te plaatsen, begripvol met suïcidale mensen om te gaan, bondgenootschappen aan te gaan met naasten, zich te professionaliseren. Bovendien een appèl op instellingen om beleid voor suïcidepreventie tot top prioriteit te maken.

Appèl aan iedereen
Ook de betrokkenheid van de media, het onderwijs, arbeidsorganisaties en instellingen als het UWV is nodig om de zorgwekkende toename van suïcides te keren. Het gaat dan om:

  • Gedoseerde berichtgeving;
  • bijdragen aan een beter begrip van suïcide;
  • klaar staan voor mensen die het moeilijk hebben;
  • komen tot een maatschappelijk klimaat waarin mensen bij elkaar om raad en steun kunnen en durven vragen.

We moeten suïcide beter begrijpen
Te vaak nog wordt suïcide namelijk verkeerd begrepen. Dat suïcide een weloverwogen keus zou zijn is een hardnekkig misverstand. Een misverstand dat er toe leidt dat we vervolgens denken dat we ons niet met suïcidale mensen hoeven te bemoeien. Maar dat moeten we wel.

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen via voorzitter@ivonnevandevenstichting.nl

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie, omdat we het verschrikkelijk vinden dat het leven van mensen eindigt in een suïcide, zowel voor henzelf als voor hun naasten.
 

Inschrijving geopend Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015

Heb jij in de jaren 2011 tot en met 2014 een belangwekkende bijdrage geleverd aan onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of aan hulp aan naasten of nabestaanden? Geef je dan voor 31 maart 2015 op en ding mee naar de Ivonne van de Ven Prijs 2015. Ook kun je iemand tippen van wie jij vindt dat hij of zij de onderscheiding verdiend heeft.  

Over de onderscheiding
De Ivonne van de Ven Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten nabestaanden. De onderscheiding is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar suïcide te bevorderen en te stimuleren dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden toeneemt. De onderscheiding wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt.


 Wie verdient de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015 voor zijn/haar bijdrage aan suïcidepreventie in 2011-2014?


Beoordeling inzendingen en jury
Een onafhankelijk jury beoordeelt alle inzendingen en selecteert de winnende bijdrage. De jury staat deze keer onder voorzitterschap van dr. Cornelis van Houwelingen, de winnaar van de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2010. De uitreiking zal plaatsvinden in september 2015, rondom Wereld Suïcide Preventiedag.

Inschrijven & contact
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2015. Bekijk het reglement en stuur je bijdrage, vergezeld van een motivatie en beknopt CV, per mail naar Annemiek Huisman info@ivonnevandevenstichting.nl.

Ook voor vragen en/of meer informatie over o.a. criteria voor inzendingen en de samenstelling van de jury kun jij je richten tot Annemiek op het genoemde emailadres.