Beleid

Landelijke agenda suïcidepreventie

In 2014 heeft Minister Schippers van VWS (samen met haar collega van IenM) een Landelijke agenda suïcidepreventie gelanceerd. Hierin heeft de Minister beleidsmaatregelen opgenomen om suïcidepreventie vorm te geven in meerdere maatschappelijke domeinen: de gezondheidszorg (GGZ, algemene ziekenhuizen, huisartsen GGD en eerste hulp); media, onderwijs, sociaal economisch domein, domein van beschikbaarheid en toegankelijkheid van middelen.

De Minister staat een geïntegreerde brede aanpak voor.

Om er zorg voor te dragen dat de beleidsagenda daadwerkelijk uitgevoerd wordt heeft de Minister een uitvoeringsprogramma opgesteld en 113Preventie ingesteld als coördinatiepunt om een stimulerende rol te vervullen in alle domeinen. De Minister zal jaarlijks rapporteren naar de kamer.

De Ivonne van de Ven Stichting monitort de voortgang van de uitvoering. Wij constateren tot nu toe een zekere vrijblijvendheid bij actoren in de domeinen om tot daadwerkelijke en krachtige uitvoering van suïcidepreventie over te gaan. Als dat nodig is bepleiten wij dat de overheid meer en concretere kaders gaat stellen eventueel in combinatie met sancties. 

De Ivonne van de Ven Stichting ziet de Landelijke Agenda suïcidepreventie en het coördinatiepunt 113Preventie als een belangrijke positieve stap op weg naar betere preventie. Helaas zijn aan de Landelijke Agenda en het coördinatiepunt geen middelen gekoppeld waarmee onderzoek of projecten gefinancierd kunnen worden. De rol van het coördinatiepunt blijft beperkt tot stimuleren en monitoren. Gezien de toenemende ernst van de problematiek pleiten wij er voor dat de overheid mogelijkheden creëert om met geld te sturen.

Inspectie Gezondheidszorg

De IG kan een rol vervullen bij het bevorderen van een versterking van de suïcidepreventie in met name de instellingen van de gezondheidszorg. Die rol komt echter tot op heden nog onvoldoende uit de verf.

De Ivonne van de Ven Stichting monitort de stappen die de IG hierin zet. 

Lokale initiatieven voor suïcidepreventie

In verschillende gemeentes in Nederland hebben betrokkenen het initiatief genomen om lokaal tot betere suïcidepreventie te komen. Het Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit nodigt hen daartoe ook uit. Voorbeelden van lokale initiatieven zijn te vinden in: FrieslandNoord HollandAmsterdamDen Haag, en Venlo.

Er is geen mogelijkheid om te reageren op dit bericht.